Vedtekter for Fagerfjell Sportssenter

Vedtatt i sameiermøte 01.11.2003 i medhold av lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr 31, sist endret i sameiermøte 7. april 2007

1.      Navn og formål
Sameiets navn er Fagerfjell Sportssenter.

Sameiets formål er å ivareta sameiernes felles interesser gjennom drift og vedlikehold av fellesarealer og fellesanliggender for sameiets eiendom, gnr. 9 bnr. 25/28 og gnr. 10 bnr. 20 i Flesberg kommune.

Medlemmer i sameiet er samtlige eiere av seksjoner i eiendommen.

2.      Sameiets organer
Sameiets øverste organ er sameiermøtet, hvortil samtlige medlemmer har møte-, forslags-, tale- og stemmerett. Styreleder og forretningsfører har plikt til å være tilstede på sameiermøtet, med mindre det er åpenbart unødvendig eller når det foreligger gyldig forfall. Revisor har rett til å være tilstede på sameiermøtet, og til å uttale seg.

3.      Ordinært sameiermøte
Ordinært sameiermøte holdes hvert år innen utgangen av april måned. Innkallingen skjer skriftlig fra styret ned et varsel på minimum 8 og maksimum 20 dager. Med innkallingen skal følge årsrapport fra styret og revidert regnskap.

Saker som en sameier ønsker behandlet på sameiermøtet, skal sendes skriftlig til styret senest 21 dager før møtet. Forslag som etter lov eller vedtekter må vedtas med minst 2/3 flertall, endringer av vedtekter eller tiltak som vil medføre vesentlige økonomiske belastninger for den enkelte sameier eller for sameiet som helhet, må forelegges styret før innkallingen til årsmøtet, slik at hovedinnholdet kan beskrives i møteinnkallingen.

4.      Ekstraordinært sameiermøte
Ekstraordinært sameiermøte holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst 2 av sameierne, som til sammen har 1/10 av stemmene, krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet. Styret innkaller skriftlig til ekstraordinært sameiermøte med minimum 3 og maksimum 20 dagers varsel.

5.      Om sameiermøtet
I sameiermøte og ekstraordinært sameiermøte har sameierne stemmerett, med 1 stemme for hver seksjon de eier. Sameier har rett til å møte ved fullmektig som må stille med skriftlig, datert fullmakt. Fullmakten gjelder kun for det aktuelle sameiermøte med mindre noe annet fremgår.

6.      Saker som skal behandles på ordinært sameiermøte
På det ordinære sameiermøtet skal disse saker behandles:

 • Konstituering.
 • Valg av møteleder.
 • Styrets årsberetning.
 • Regnskap.
 • Saker som er nevnt i innkallingen.
 • Valg av styreformann/-medlemmer og revisor.

7.   Flertallskrav og protokoll
Med de unntak som følger av loven eller vedtektene avgjøres alle saker med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Hver seksjon har en stemme. Blanke stemmer anses ikke som avgitt. Ved stemmelikhet foretas loddtrekning.

Det kreves minst 2/3 av de avgitte stemmer i sameiermøte for vedtak om:

 • Ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som etter forholdene i sameiet går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold.
 • Omgjøring av fellesarealer til nye bruksenheter eller utvidelse av eksisterende bruksenheter.
 • Salg, kjøp, bortleie eller leie av fast eiendom, herunder seksjon i sameiet som tilhører eller skal tilhøre sameierne i fellesskap.
 • Andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går ut over vanlig forvaltning.
 • Samtykke til endring av formål for en eller flere seksjoner fra boligformål til annet formål eller omvendt.
 • Samtykke til reseksjonering som nevnt i eierseksjonsloven § 12 annet ledd annet punktum.
 • Tiltak som har sammenheng med sameiernes bruksinteresser og som går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold, når tiltaket fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for sameierne mer enn 5 % av de årlige fellesutgiftene.
 • Fastsettelse og endring av vedtekter.

Vedtak om salg eller bortfeste av hele eller vesentlige deler av eiendommen, samt vedtak som innebærer vesentlige endringer av sameiets karakter, krever tilslutning fra samtlige sameiere.

Det skal under møteleders ansvar føres protokoll over alle saker som behandles og alle vedtak som gjøres av sameiermøtet. Protokollen skal underskrives av møtelederen og minst en sameier som utpekes av sameiermøtet blant de som er til stede. Protokollen skal til enhver tid holdes tilgjengelig for sameierne.

8.   Styret
Styret og styrets leder velges av sameiermøtet med simpelt flertall. Styret består av styrets leder, 4 medlemmer og 2 varamedlemmer. Funksjonstiden for styrets leder, medlemmer og varamedlemmer er 2 år, slik at 2 styremedlemmer og 1 varamedlem er på valg hvert år. Gjenvalg er tillatt.

 

9.   Innkalling til styremøte
Styrelederen skal sørge for at styret holder møte så ofte som nødvendig. For øvrig innkalles det til styremøter når 1 styremedlem eller forretningsfører krever det. Styret skal føre protokoll over sine møter, og denne underskrives av de fremmøtte styremedlemmer. Informasjon sendes sameierne ved behov, eventuelt med kopi av styreprotokoll.

 

10.   Styrets kompetanse
Styret står for forvaltning av sameiernes felles anliggender i samsvar med lov, vedtekter samt vedtak fattet i sameiermøte. Det hører inn under styrets oppgaver å engasjere forretningsfører og for øvrig å inngå alle avtaler som er hensiktmessige med sikte på en forsvarlig drift av eiendommen.

Styret er beslutningsdyktig når minst 2 medlemmer er til stede. Vedtak treffes med alminnelig flertall. Står stemmene likt, er styrelederens stemme utslagsgivende.

I felles anliggender representerer styret sameierne, og forplikter dem ved underskrift av styrets leder og minst ett styremedlem i fellesskap.

 

11.   Regnskap
Styret skal sørge for ordentlig og fullstendig regnskapsførsel. Regnskapet skal revideres av revisor valgt av sameiermøtet.

 

12.   Inhabilitet
Ingen kan selv eller ved fullmektig delta i avstemning på sameiermøte om avtaler med seg selv eller nærstående eller om sitt eget eller en nærståendes ansvar. Det samme gjelder for avstemming om pålegg om salg eller krav om fravikelse etter eierseksjonsloven § 26 eller § 27.

Et styremedlem må ikke delta i behandlingen eller avgjørelse av noe spørsmål som medlemmet selv eller nærstående har en fremtreden personlig eller økonomisk interesse i. Det samme gjelder for forretningsføreren.

13.   Sameiernes disposisjonsrett
Den enkelte sameier kan fritt disponere over sin sameieandel ved gave, salg, pantsettelse, lån eller bortleie. Den enkelte sameier har ikke forkjøpsrett, innløsningsrett eller oppløsningsrett, dog må overdragelser meldes til styret på forhånd.

Utleie av en seksjon kan ikke foretas uten styrets godkjenning.

Kommersiell utleie eller virksomhet er ikke tillatt.

Den enkelte sameier er forpliktet til å følge de ordensregler som er fastsatt for sameiet.

14.   Sameiernes erstatningsansvar
Ved skader som en seksjonseier er erstatningsansvarlig for, skal seksjonseierens forsikring benyttes så langt den rekker, inkludert mulig egenandel, før sameiets forsikring benyttes. Ved skade som dekkes av sameiets forsikring, skal seksjonseieren betale egenandelen og andre direkte utlegg som ikke dekkes av forsikringen og som er en følge av skaden. Bestemmelsen gjelder uansett om skaden oppstår på fellesareal eller i en seksjon. Bestemmelsen gjelder også når skaden er forårsaket av noen av seksjonseierens husstand eller personer som seksjonseieren har gitt adgang til eiendommen eller overlatt sin seksjon til.

Når erstatningsansvaret er en følge av sameieforholdet, kan sameiets legalpanterett etter eierseksjonsloven § 25 og vedtektene punkt 19 anvendes.

15.   Felleskostnader
 Felleskostnader er alle utgiftene knyttet til eiendommens drift som ikke gjelder den enkelte bruksenhet, som f eks vedlikeholdskostnader, forsikringer, administrasjonskostnader, vaktmestertjenester, strøm, festeavgift med mer.

Styret skal påse at felleskostnader blir dekket av sameiet etter hvert som de forfaller, slik at man unngår at kreditor gjør krav gjeldende mot de enkelte sameiere for sameiernes felles forpliktelser.

Til dekning av sin andel av felleskostnadene skal den enkelte sameier forskuddsvis hver måned betale et akontobeløp fastsatt av styret. Endring av akontobeløp kan tidligst tre i kraft etter en måneds varsel.

Sameiermøtet vedtar med alminnelig flertall avsetning til fond til dekning av fremtidige vedlikeholdsutgifter, påkostninger eller andre fellestiltak på eiendommen.

Felleskostnadene skal fordeles mellom sameierne etter størrelsen av sameierbrøkene.

For sameiernes felles ansvar og forpliktelser overfor utenforstående hefter den enkelte sameier i forhold til sameierbrøk.

16.   Vedlikehold
Vedlikehold av bygning, fellesarealer, fellesanlegg ute og inne med mer påhviler sameierne i fellesskap.

17.   Ordensregler
Alle sameiere skal behandle eiendommen og dens tilbehør med varsomhet og skal for øvrig opptre hensynsfullt overfor eiendommens øvrige beboere.

Dyrehold er i utgangspunktet tillatt. Dog kan styret i enkelttilfeller der det foreligger særlig tungtveiende grunner bestemme annet for et kortere eller lengre tidsrom.

For øvrig utarbeider styret alminnelige husordensregler.

18.   Sameiets panterett
Sameiet har etter eierseksjonsloven legalpant i hver seksjon som sikkerhet for dekning av felleskostnader og eventuelt erstatningsansvar, jf. vedtektene punkt 14.

19.   Mislighold
Advarsel
Hvis en sameier misligholder sine forpliktelser skal styret gi vedkommende en advarsel. Advarselen skal gis skriftlig og opplyse om at vesentlig mislighold gir sameiet rett til å kreve seksjonen solgt, jf. eierseksjonsloven § 26 første ledd.

Pålegg om salg
Hvis sameieren vesentlig misligholder sine forpliktelser etter at advarsel er gitt, kan styret pålegge vedkommende å selge seksjonen. Pålegg om salg skal gis skriftlig og opplyse om at seksjonen kan kreves solgt ved tvangssalg hvis pålegget ikke er etterkommet innen 6 måneder fra pålegget er mottatt, jf. eierseksjonsloven § 26 første ledd.

Tvangssalg
Etterkommes ikke pålegget om salg, jf. foregående avsnitt, kan seksjonen kreves solgt ved tvangssalg etter reglene i eierseksjonsloven § 26 annet ledd

Fravikelse
Medfører sameierens oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av eiendommen, eller er sameierens oppførsel til alvorlig plage eller sjenanse for eiendommens øvrige brukere, kan styret kreve fravikelse av seksjonen. Styret må senest samtidig med begjæringen rette pålegg om salg, jf. eierseksjonsloven § 27  første ledd, jf. § 26 første ledd.

Fravikelse av annen bruker enn sameier
Hvis en bruker som ikke er sameier misligholder sine forpliktelser overfor sameiet, kan styret kreve fravikelse etter reglene i foregående avsnitt, jf. eierseksjonsloven § 27 annet ledd.

20.    Tvister
Tvistemål som utspringer av sameieforholdet hører under de alminnelige domstoler ved eiendommens verneting.

For øvrig gjelder lov av 23. mai 1997 nr. 31 om eierseksjoner.

 

                                                  * * *